Søk i feltet over

Oppsummering frå sjåførmøte 22. juni 2016

Oppsummering personalmøte Sogn 26.april Sogndal.

Vel 60 stykker møtte opp på allmøte som ble arrangert i Sogndal i forrige uke. Det ble rapportert om god stemning.

Områdesjef i Sogn Per Steinar Sviggum ledet møtet. Fra Tide deltok Aslaug Aarhus, Stine Lundanes, Marit Engeseth, Egil Nesse, Endre Edvardsen og Anita Solberg.

Tema som ble tatt opp :

  • ANLEGG v/ Anita
  • BUSSER v/ Egil
  • SKIFT og TURNUS v/ Endre
  • PERSONAL v/ Marit
  • ANBUDSKONTRAKT v/ Stine/Per Steinar

 

De ulike temaene ble diskutert i grupper og det ble utvist stort engasjement.

Vedlagt finner dere informasjonshefte som ble utdelt på møte: Informasjonahefte Sogn.

 

Invitasjon til personalmøte.
Tide Buss inviterer alle ansatte i Nettbuss Sogn til personalmøte

Tid:  Onsdag 26. april kl. 18.00
Sted:  Quality Hotel Sogndal
Det vil bli informasjon om:
 Anlegg
 Busser
 Skift og turnus
 Personal
 Anbudskontrakt
 Eventuelt

Alle er hjarteleg velkomne!

Sjåførmøte

I samband med at Tide Buss AS vann anbodet i Sogn vil det bli skipa til sjåførmøte

Onsdag 22. juni

klokka 19.00 til 21.00
Sogndal Hotell - Sogndal

Agenda

1. Kort status for Nettbuss AS
2. Tide Buss AS
    Presentasjon av Tide
    Planar for drift av anbodet i Sogn

Frå Nettbuss deltek mellom anna driftsdirektør Ole Engebret Haugen og frå Tide Buss AS kjem konsernsjef Roger Harkestad og regionsjef Anita Solberg.

Det blir enkel servering

Oppmøte er frivillig og ikkje betalt

Vel møtt!

Per Steinar Sviggum

 

Informasjonsmøte i Sogn 22 juni 2016

Info om virksomhetsoverdragelse

 Virksomhetsoverdragelse – hvorfor og når


Tide Buss har vunnet anbudskonkurranse som er underlagt regler om virksomhetsoverdragelse (VO), ref. Arbeidsmiljølovens Kap. 16, §§ 16.2 – 16.7
Overdragelse = 19.06.2017, dvs. tidspunkt for oppstart anbudsdrift i Tide sin regi


Dette innebærer:
- Ansettelsesforhold for alle medarbeidere som pr. 18.06.17 er i Nettbuss-Firda Billag, som har sin arbeidsmessige hovedtilknytning til den anbudsutsatte driften, blir virksomhetsoverført til Tide, med unntak for dem som evt. reserverer seg for dette.
- Ingen ny prøvetid – løpende ansettelsesforhold hvor også konsernansiennitet fra tidligere arbeidsgiver medtas

Det er enighet om ryddig samhandling mellom selskapene til beste for ansatte som berøres, dog innenfor rammen av hverandres roller


Reservasjonsrett og frist
- Medarbeidere som ønsker det, kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til Tide Buss
- Det vil bli satt frist for å reservere seg – blir kjentgjort
- Reservasjon må skje skriftlig til dagens arbeidsgiver
- Reservasjon innebærer at en står uten arbeid både hos gammel arbeidsgiver og Tide pr. 19.06.2017
- Reservasjon er fornuftig når medarbeider har andre planer enn arbeid for Nettbuss/Firda eller Tide fra overdragelsen.
- Da kan vedkommende fratre 18.06.2017 uten å gi sin oppsigelse

Lønns- og arbeidsvilkår
Lovens hovedregel:
- Alle rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold, som Nettbuss/Firda og medarbeidere (-som omfattes av virksomhetsoverdragelsen-) har på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til Tide Buss.
- Enhver arbeidsgiver kan løpende foreta endringer i kollektive og individuelle vilkår, men dette krever drøftelser/forhandlinger

Reservasjon fra Tide
Kollektiv pensjon:
Tide forbeholder seg rett til å gjøre Tide sin kollektive pensjonsordning gjeldende også for virksomhetsoverdradde medarbeidere
- I Tide har alle medarbeidere innskuddspensjon iht Bussbransjeavtalens bestemmelser.
- BBA sine bestemmelser tilsier utbetaling av 98% lønn som delfinansiering av månedlige innskudd fra bedriften

Tariffavtaler/lokale særavtaler:
Tide Buss påberoper at tariffavtaler mellom NHO Transport og hhv YTF og NTF blir gjort gjeldende.
Dette innebærer også at eventuelle lokale særavtaler fra tidligere arbeidsgiver utgår, og erstattes med Tides avtaleverk.