Søk i feltet over

Informasjon om verksemdsovertaking

DRØFTINGSMØTE MED TILLITSVALDE 19. september 2016


Den 19. september vil det bli gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalde i Nettbuss. Drøftingane vil handle om verksemdsovertaking i høve til Arbeidsmiljølovens §16.5.
Anita Solberg og Marit Engeseth frå Tide stiller på møtet med tillitsvalde i Sogndal.

Det er alltid ein del formalitetar som må på plass før dei praktiske prosessane rundt verksemdsovertakinga kan settast i verk, og dette møtet er første steg i dette.

Når vi er ferdige med dei formelle prosessane, vil vi gå i gong med å få på plass administrativt tilsette i anbodet.

Alle sjåførar som skal vere med i verksemdsovertakinga vil få ein invitasjon til samtale med oss for at vi skal bli litt kjent med kvar enkelt av dykk. Under denne samtala vil vi sikre tilsetjingstilhøve og prøve uniformer.

Vi gler oss til å kome i gang med prosessen!

Anita Solberg
Regionsjef

Sjåførmøte

I samband med at Tide Buss AS vann anbodet i Sogn vil det bli skipa til sjåførmøte

Onsdag 22. juni

klokka 19.00 til 21.00
Sogndal Hotell - Sogndal

Agenda

1. Kort status for Nettbuss AS
2. Tide Buss AS
    Presentasjon av Tide
    Planar for drift av anbodet i Sogn

Frå Nettbuss deltek mellom anna driftsdirektør Ole Engebret Haugen og frå Tide Buss AS kjem konsernsjef Roger Harkestad og regionsjef Anita Solberg.

Det blir enkel servering

Oppmøte er frivillig og ikkje betalt

Vel møtt!

Per Steinar Sviggum


Informasjonsmøte i Sogn 22 juni 2016

Info om virksomhetsoverdragelse

 Virksomhetsoverdragelse – hvorfor og når


Tide Buss har vunnet anbudskonkurranse som er underlagt regler om virksomhetsoverdragelse (VO), ref. Arbeidsmiljølovens Kap. 16, §§ 16.2 – 16.7
Overdragelse = 19.06.2017, dvs. tidspunkt for oppstart anbudsdrift i Tide sin regi


Dette innebærer:
- Ansettelsesforhold for alle medarbeidere som pr. 18.06.17 er i Nettbuss-Firda Billag, som har sin arbeidsmessige hovedtilknytning til den anbudsutsatte driften, blir virksomhetsoverført til Tide, med unntak for dem som evt. reserverer seg for dette.
- Ingen ny prøvetid – løpende ansettelsesforhold hvor også konsernansiennitet fra tidligere arbeidsgiver medtas

Det er enighet om ryddig samhandling mellom selskapene til beste for ansatte som berøres, dog innenfor rammen av hverandres roller


Reservasjonsrett og frist
- Medarbeidere som ønsker det, kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til Tide Buss
- Det vil bli satt frist for å reservere seg – blir kjentgjort
- Reservasjon må skje skriftlig til dagens arbeidsgiver
- Reservasjon innebærer at en står uten arbeid både hos gammel arbeidsgiver og Tide pr. 19.06.2017
- Reservasjon er fornuftig når medarbeider har andre planer enn arbeid for Nettbuss/Firda eller Tide fra overdragelsen.
- Da kan vedkommende fratre 18.06.2017 uten å gi sin oppsigelse

Lønns- og arbeidsvilkår
Lovens hovedregel:
- Alle rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtale eller arbeidsforhold, som Nettbuss/Firda og medarbeidere (-som omfattes av virksomhetsoverdragelsen-) har på det tidspunkt overdragelsen finner sted, overføres til Tide Buss.
- Enhver arbeidsgiver kan løpende foreta endringer i kollektive og individuelle vilkår, men dette krever drøftelser/forhandlinger

Reservasjon fra Tide
Kollektiv pensjon:
Tide forbeholder seg rett til å gjøre Tide sin kollektive pensjonsordning gjeldende også for virksomhetsoverdradde medarbeidere
- I Tide har alle medarbeidere innskuddspensjon iht Bussbransjeavtalens bestemmelser.
- BBA sine bestemmelser tilsier utbetaling av 98% lønn som delfinansiering av månedlige innskudd fra bedriften

Tariffavtaler/lokale særavtaler:
Tide Buss påberoper at tariffavtaler mellom NHO Transport og hhv YTF og NTF blir gjort gjeldende.
Dette innebærer også at eventuelle lokale særavtaler fra tidligere arbeidsgiver utgår, og erstattes med Tides avtaleverk.