Søk i feltet over

Vedtekter for Tide ASA

 

§ 1 – Firma

Selskapets navn er Tide ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 – Forretningskontor og hovedadministrasjon

Selskapets forretningskontor og hovedadministrasjon skal være i Bergen.

§ 3 – Formål

Selskapets formål er å drive transport- og reiselivsvirksomhet, og annen tilknyttet virksomhet.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 20.303.600,40 fullt innbetalt og fordelt på 22.559.556 aksjer. Pålydende pr. aksje er NOK 0,9. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen og er fritt omsettelige.

§ 5 – Styret

Selskapet skal ha et styre på mellom 7 og 9 medlemmer, hvorav inntil 3 medlemmer velges av og blant de ansatte. Styrets sammensetning skal i størst mulig grad gjenspeile aksjonærsammensetningen i selskapet.


§ 6 – Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité på 4 personer valgt av generalforsamlingen. De ansatte har rett til å tiltre valgkomiteen med ett medlem ved valgkomiteens innstilling av leder og nestleder i styret. Funksjonstiden for valgkomiteens medlemmer er to år. Valgkomiteens medlemmer kan gjenvelges.

Valgkomiteen skal fremme forslag til aksjeeiervalgte medlemmer av styret. Videre skal valgkomiteen innstille på godtgjørelse for styrets medlemmer.

Valgkomiteen skal i størst mulig grad tilstrebe at dens forslag til aksjeeiervalgte medlemmer av styret gjenspeiler aksjonærsammensetningen i selskapet.


§ 7 – Generalforsamling


Ordinær generalforsamling innkalles av styrets leder.

Ved innkalling til generalforsamling kan styret beslutte at aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen, skal meddele dette til selskapet innen en frist som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).


Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen kan publiseres på selskapets internettside. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne sammen med innkallingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal behandle:

1. Revisors beretning
2. Godkjenning av selskapets årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
3. Valg av medlemmer i styret.
4. Fastsetting av godtgjørelse til styremedlemmer samt godkjennelse av godtgjørelse til revisor.
5. Andre saker som etter lov eller vedtekt hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller i dennes forfall av nestleder.
 
§ 8 – Signatur

Selskapet tegnes av administrerende direktør og et styremedlem i felleskap, eller to styremedlemmer i felleskap. Styret kan meddele prokura.


Vedtektene ble sist endret i ordinær generalforsamling i selskapet 24. april 2013.