Søk i feltet over

Kvalitetspolicy

Tide skal gi den beste kvaliteten på kollektive transporttjenester i markedet. Vi skal beskytte miljøet, samtidig som vi ivaretar helse og sikkerhet for våre medarbeidere, leverandører og kunder. Vi skal til enhver tid sikre at vi oppfyller, etterlever eller overgår kravene til vår virksomhet.

Sertifiseringer

Tide er sertifisert i henhold til ISO 9001 – Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 14001 - Ledelsessystemer for miljø, ISO 45001 - Styringssystemer for arbeidsmiljø og ISO 39001 Trafikksikkerhet.

 

Trafikksikkerhet

 • Tide skal ikke ha ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken.
 • Tide bidrar til trygghet på veien for medarbeidere, passasjerer og medtrafikanter hver dag gjennom god kultur for trafikksikkerhet i alle deler av organisasjonen.

Arbeidsmiljø

 • Tides medarbeidere utfører sine oppgaver på en trygg og ansvarsfull måte slik at helsemessige belastninger og skader unngås.
 • Fysisk og psykososialt arbeidsmiljø følges opp systematisk bl.a gjennom medarbeider- involvering og samarbeid med bedriftshelsetjeneste, vernetjeneste og fagforeninger.

Miljø

 • Tide skal bidra til å redusere klimautslipp og annen negativ påvirkning på miljøet fra selskapets aktivitet iht. bærekraftmål og miljøstandarder.
 • Tide har som mål å ha en kontinuerlig forbedring der vi til enhver tid oppfyller eller overgår gjeldende miljøkrav.

Kvalitet

 • Effektiv og god drift med kvalitet i alle ledd gjennom
  • Optimale prosesser, rutiner og prosedyrer
  • Riktig bruk av styringssystem
  • Revisjoner og internrevisjoner som underbygger kontinuerlig fokus på etterlevelse og forbedring
  • Opplæring
 • Medvirkning og brukerundersøkelser gir fortløpende innspill til forbedringer fra kunder og medarbeidere.