Søk i feltet over

HMS og miljøsertifisering

Miljøpolitikk

Tide har som mål at selskapets aktiviteter innrettes slik at eventuelle uheldige  konsekvenser for miljøet og omgivelsene for øvrig blir minst mulig.  Selskapets drift skal være innrettet slik at den til enhver tid oppfyller eller overgår gjeldende miljølovgivning.
For å redusere belastningen på miljøet og forbedre kvaliteten på tjenestene, har Tide et kontinuerlig fokus på teknologisk utvikling, interne prosesser, driftsmetoder og praksis.

HMS- og Kvalitetspolitikk

Tide skal tilby den beste kvaliteten på kollektive transporttjenester i markedet. Selskapet skal bestrebe seg på å beskytte miljøet og sikre helse og sikkerhet for ansatte, kontraktører og kunder. Det skal være et kontinuerlig fokus på forbedringer i helse-, miljø-, sikkerhets- og kvalitetssystemer.  

Sertifiseringer

Tide er sertifisert i henhold ISO 9001 – Ledelsessystemer for kvalitet, ISO 14001 - Ledelsessystemer for miljø, ISO 45001 - Styringssystemer for arbeidsmiljø og ISO 39001 Trafikksikkerhet .