Søk i feltet over

Vi i Tide stolt av å være en del av det som ofte fremmes som en av løsningene på klimaendringene, kollektivtransport. Samtidig anerkjenner vi at vi har en lang vei å gå og et stort potensiale til å både redusere negativ, og øke positiv påvirkning av bærekraftsmålene. Vi har derfor utarbeidet en bærekraftsstrategi hvor vi har avdekket de områdene vi mener vi kan gjøre størst forskjell og satt mål og KPIer for vårt bærekraftsarbeid.

 

Alle FNs bærekraftsmål er viktig, og den største bærekraftsverdien ser vi når et tiltak for et mål også gir positive ringvirkninger mot andre mål. Vi i Tide har valgt ut seks mål som vi vil ha ekstra fokus på.

 

 

Det at flere velger å reise sammen kan bidra til redusert CO2-utslipp, men har også andre positive effekter blant annet redusert støy og lokale utslipp gjennom redusert veislitasje. Dette fordrer naturligvis at bussen erstatter andre transportmidler.

 

Vår ambisjon: Bidra til å nå klimamålene og utvikle bærekraftige mobilitetsløsninger

En buss har naturligvis også utslipp, og som en av Norges største aktører innenfor kollektivtransport har vi et stort potensial i å redusere våre CO2-utslipp. Dette jobber vi målrettet med, blant annet gjennom å øke andel nullutslippsbusser i vår busspark og fokus på optimalisering av kjørestil. Vi skal jobbe for økt gjenbruk av kjøretøy og deler.

 

Områder som ambisjonen særlig treffer;

 

Noen av våre mål:

Mål 1: Vi skal redusere våre Co2-utslipp

Mål 2: Vi skal tenke nytt, og enten alene eller gjennom partnerskap utvikle bærekraftige mobilitetsløsninger 

Mål 3: Vi skal benytte vår posisjon, kunnskap og ekspertise til å påvirke kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å legge vekt på bærekraft i anbud, aktiviteter og valg.

 

"Den store trusselen innvirker på alle de andre bærekraftmålene. Alle som lever på jorden påvirkes av klimaendringene. I Tide kan vi gjøre konkrete tiltak for å stoppe klimaendringene" (ansatt, 2021).

 

Vår ambisjon: Vi skal bidra til å øke andel kollektivreisende år for år

Det viktigste bidraget fra kollektivtransport er når flest mulig benytter tilbudet som erstatning for privatbil. Her må hver enkelt av oss bidra, og vi Tide vil gjøre vårt for å sikre en trygg, god og behagelig reise. Dette jobber vi målrettet med, blant annet gjennom å opprette nye ekspressbussruter, ved å jobbe med trafikksikkerhet, både gjennom ny teknologi og opplæring samt servicerelaterte kurs for våre medarbeidere.

 

Områder som ambisjonen særlig treffer;

 

Noen av våre mål:

Mål 1: Vi skal bidra til å øke andel kollektivreisende år for år

Mål 2: Vi skal jobbe for å være kundens foretrukne leverandør - fornøyde kunder med de dyktigste medarbeiderne

Mål 3: Vi skal bidra til enkel og trygg kollektivtransport

 

"God helse og livskvalitet er grunnleggende forutsetninger for hvordan du som medmenneske generelt kan bidra til positiv utvikling i samfunnet" (ansatt, 2021).

 

Vår ambisjon: Være en attraktiv arbeidsplass og pådriver for et ansvarlig samfunn

Å sikre trygge, utviklende og inkluderende arbeidsforhold er en selvfølge, men også et område vi i Tide kontinuerlig arbeider med å forbedre. Gjennom samarbeid skal Tide bidra til et bedre og mer bærekraftig samfunn, og vi jobber målrettet med å øke fokus og kunnskap om bærekraft også ved å involvere våre ansatte i bærekraftsarbeidet.

 

Områder som ambisjonen særlig treffer;

 

Noen av våre mål:

Mål 1: Vi skal være foretrukken arbeidsgiver i bransjen

Mål 2: Vi skal være en ansvarlig arbeidsgiver

Mål 3: Vi skal involvere ansatte i bærekraftarbeidet til Tide

 

"Mener reellt at samarbeid skaper fremgang" (Ansatt, 2021).

 

Noen av våre initiativer kan du lese om under. Du finner også mer informasjon i vår Års- og bærekraftsrapport for 2022.

 

Her kan du lese Tide sin redegjørelse for aktsomhetsvurderingene i 2023.